PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka od 27. travnja 2016. godine. Uredba je obvezujuća i izravno je primjenjiva na sve organizacije koje koriste osobne podatke u poslovne svrhe u svim državama Europske unije.

Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o. (dalje u tekstu: Agencija) kao voditelj obrade osobnih podataka brine o zaštiti vaših osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja u skladu s Uredbom (EU) 2016&679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka – dalje u tekstu Opća uredba) i mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom Europske unije.

Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: Pravilnik) se definiraju osnovna načela i pravila zaštite osobnih podataka, svrha i cilj prikupljanja osobnih podataka, obrada i upravljanje osobnim podacima unutar Agencije.

I.          OSNOVNI POJMOVI

Osobni podaci – svaki podatak koji se odnosi na ispitanika, a na temelju kojega se pojedinca može izravno ili neizravno identificirati, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Obrada – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje).

Ispitanik – svaka fizička osoba čiji se osobni podaci prikupljaju, obrađuju ili pohranjuju, a čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;

Privola – svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje ispitanika kojom on izjavom ili jasnom radnjom daje pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Kada obrada ima više svrha, privola se mora dati za svaku svrhu posebno.

Voditelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Izvršitelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

Primatelj obrade – fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci.

Povreda osobnih podataka – kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima.

II.         VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Za obradu osobnih podataka odgovorno je trgovačko društvo – voditelj obrade podataka:

Agencija za razvoj i investicije Grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Istarska 3, 32 100 Vinkovci

OIB: 64286685872

III.        SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija, kao voditelj zbirke osobnih podataka imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka mora biti uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka te služi kao kontakt za sva pitanja ispitanika u pogledu zaštite njihovih osobnih podataka. Službenik za zaštitu osobnih podataka Agencije je:

Slađana Bičanić

Telefon: 00385 32 340 030

Email: info(et)viavinkovci.hr

Obavijest o imenovanom službeniku nalazi se na mrežnoj stranici Agencije https://viavinkovci.hr/ .

 1. NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
 1. Zakonitost, poštenost i transparentnost obrade: obrada treba biti u skladu s određenim pravnim temeljem, dok se načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva da je pojedinac informiran o postupku obrade i njenim svrhama, te da je voditelj obrade obvezan ispitaniku pružiti sve dodatne informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir posebne okolnosti i kontekst obrade osobnih podataka.
 • Ograničavanje svrhe: osobni podaci moraju biti prikupljani u posebne, izričite i zakonske svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama, što znači da se prikupljeni podaci ne smiju koristiti za svrhe koje nisu predviđene u trenutku prikupljanja odnosno u svrhe za koju ispitanik nije dao izričitu privolu. Daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama.
 • Smanjenje količine podataka: podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni samo na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju, odnosno količina i vrsta podataka koji se prikupljaju moraju biti primjereni svrsi obrade te se ne smije prikupljati više podataka nego što je nužno, odnosno treba se prikupljati što je moguće manje podataka i što je moguće manje vrsta podataka.
 • Ograničenje pohrane: podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. Prikupljeni osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno da se ispuni svrha radi koje se podaci prikupljaju nakon čega trebaju biti trajno izbrisani ili pseudonimizirani tako da se ne mogu povezati s konkretnom osobom. Dulja razdoblja čuvanja su moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu primjerenih mjera zaštite propisanih Uredbom.
 • Cjelovitost i povjerljivost: podaci se moraju obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene i nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
 • Točnost: osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni.
 • PRAVNI TEMELJ OBRADE

Za zakonitu obradu osobnih podataka potrebno je ispuniti barem jedan od sljedećih pravnih temelja:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane

VI.       OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Agencija obrađuje sljedeće osobne podatke fizičkih osoba:  svojih zaposlenika, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnika, klijenata, poslovnih partnera, sudionika natječajnog postupka, sudionika u projektima koje Agencija provodi kao nositelj, partner ili angažirani stručnjak u sklopu Europskih strukturnih i investicijskih programa, Programa Unije, te nacionalnih programa i sl., podnositelja podnesaka, predstavki, molbi i slično, ponuditelja i ostalih osoba u postupku jednostavne i javne nabave, i dr. Osobni podaci obrađuju se na temelju zakonskih obveza, realizacije ugovora, privole ispitanika i legitimnog interesa voditelja obrade osobnih podataka (Agencije).

Pravilnik se ne primjenjuje na anonimizirane/pseudonimizirane podatke. Anonimizirani/pseudonimizirani podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga i ne smatra osobnim podatkom.

 • ZAPOSLENICI AGENCIJE, POLAZNICI STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA, PRIPRAVNICI, POLAZNICI STRUČNE PRAKSE I OSTALI

Osobni podaci zaposlenika, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, pripravnika, i dr. osoba: ime i prezime, adresa, OIB, broj računa u banci, vlastoručni potpis te ostali podaci u skladu s radno-pravnim i ostalim primjenjivim pozitivnim propisima.

Svrha obrade je ostvarenje prava i obveza iz pojedinih ugovora (ugovor o radu, o stručnom osposobljavanju, o pripravništvu i slično). Pravni temelj je izvršavanje pravnih obveza voditelja obrade (poslodavca) propisanih posebnim propisima (Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i dr.)

6.2. PRIJAVE ZA POSAO

Agencija obrađuje osobne podatke osoba koje su poslale prijavu na oglašeno radno mjesto, otvorenu molbu za posao, prijavu za stručnu / studentsku praksu ili slično. To su sljedeće kategorije:

Osobni podaci navedeni u prijavi, molbi ili sličnom, no nikada ne posebne kategorije osobnih podataka osim eventualno dokaza o nekažnjavanju.

Svrha obrade je odabir i zapošljavanje novih zaposlenika, sklapanje ugovora za obavljanje studentskog posla, odnosno odabira praktikanata (primjerice radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). Osnova za obradu osobnih podataka tada je poduzimanje prethodnih radnji potrebnih radi sklapanja ugovora o radu, ugovora za obavljanje studentskog posla, odnosno ugovora o praksi.

Za traženje novih radnika te kontaktiranje u svrhu zapošljavanja (ako je Agenciji poslana otvorena molba za posao). U tom je slučaju osnova za obradu osobnih podataka legitiman interes Agencije kao poslodavca.

6.3. PRUŽANJE USLUGA AGENCIJE

6.3.1. Prilikom savjetovanja klijenta (dok nije sklopljen ugovor o pružanju usluge), klijent daje osnovne podatke kako bi se mogla nastaviti daljnja komunikacija. Korisnik potpisuje potpisnu listu Agencije, a osobni podaci se zatim unose u elektroničku bazu osobnih podataka, a potpisna lista je pohranjena u registratoru osobnih podataka u ormaru koji se zaključava na kraju svakog radnog dana. Unutar potpisne liste prisutna je rubrika u kojoj klijent daje svoju privolu za primanje marketinških poruka, informacija, newslettera i e-mail obavijesti od strane Agencije u svrhu informiranja i obavještavanja o aktivnostima Agencije, otvorenim natječajima i javnim pozivima, o onima u najavi, javnoj nabavi, te ostalo. Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju su: ime i prezime, tvrtka zaposlenja, e-mail adresa, broj telefona, potpis.

6.3.2. U slučaju kada klijent postane korisnik usluga Agencije, tada se njegovi osobni podaci obrađuju radi ispunjenja prava i obveze iz ugovora (primjerice radi izdavanja faktura). U tom slučaju je osnova za obradu osobnih podataka ugovor, odnosno za sklapanje i izvršenje ugovora nužna je obrada osobnih podataka. Osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju su: ime i prezime, tvrtka/naziv pravne osobe, adresa, OIB, e-mail adresa, broj telefona,  potpis, broj bankovnog računa.

6.3.3. Poslovni partneri

Agencija obrađuje osobne podatke svojih poslovnih partnera (primjerice osoba koje Agenciji pružaju usluge, njezin su dobavljač ili slično) i osoba koje su se prijavile na natječaj Agencije (primjerice javni natječaj za nabavu određenih proizvoda ili usluga). To su sljedeće kategorije osobnih podataka: ime i prezime, OIB, adresa, e-mail adresa, broj telefona, broj bankovnog računa, potpis. U tom slučaju je osnova za obradu osobnih podataka ugovor, odnosno za sklapanje i izvršenje ugovora nužna je obrada osobnih podataka.

NAPOMENA: Kad je riječ o pravnim osobama koje su naši poslovni partneri i/ili klijenti, Agencija obrađuje osobne podatke osoba koje su joj označene kao kontakt-osobe pojedinog poslovnog partnera i/ili klijenta. U tom je slučaju poslovni partner/klijent bio dužan obavijestiti kontakt–osobu, kao njezin poslodavac, o tome da je njezine osobne podatke proslijedio Agenciji te radi čega su ti podaci proslijeđeni Agenciji.

6.4. SUDIONICI NA DOGAĐANJIMA AGENCIJE

Agencija obrađuje osobne podatke osoba koje su se prijavile i/ili sudjelovale na nekom događanju u organizaciji Agencije (primjerice info dani, konferencije ili radionice i sl). To su sljedeće kategorije (ovisno o određenom događanju, obrada može obuhvaćati samo neke od navedenih kategorija): ime i prezime, e-mail, broj telefona, pravna osoba koju pojedinac predstavlja, potpis. Agencija osobne podatke predmetnih ispitanika obrađuje na temelju legitimnog interesa.

NAPOMENA: Na događanjima koje organizira Agencija moguće je fotografiranje sudionika. Fotografije su namijenjene promidžbi događanja. Promidžba događanja je nužna uzme li se u obzir javni karakter djelovanja Agencije, kao i obveza Agencije o informiranju u sklopu projekta u kojem sudjeluje. Riječ je o skupnim fotografijama koje nisu usredotočene na pojedinca, već na skupinu ljudi ili samo događanje. Cilj fotografija nije identifikacija pojedinaca niti će uz fotografije biti objavljeni podaci o sudionicima.

Uzmu li se u obzir javni karakter djelovanja Agencije i opravdana očekivanja novinara kao profesionalaca kojima je uloga obavještavanje javnosti, Agencija može obrađivati osobne podatke novinara neovisno o tome je li se on prijavio na događanje te je li prije sudjelovao na sličnom događanju Agencije. U tu svrhu Agencija obrađuje samo javno dostupne osobne podatke novinara koje redovito provjerava kako bi osigurala njihovu točnost.

6.5. SUDIONICI NA PROJEKTIMA U KOJIMA JE AGENCIJA NOSITELJ, PARTNER ILI UGOVORENI STRUČNJAK ZA POMOĆ PRI PROVEDBI PROJEKTA

6.5.1. U slučaju kada je Agencija nositelj ili partner na projektu, nalazi se u ulozi voditelja obrade osobnih podataka sudionika odnosno pripadnika ciljne skupine na projektu. Osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze prema tijelu koje (su)financira projekt, a u svrhu  praćenja provedbe projekata te pravdanja financijskih troškova provedbe projekta. To su sljedeće kategorije osobnih podataka (ovisno o određenu projektu/programu, obrada može obuhvaćati samo neke od navedenih kategorija): ime, prezime, adresa/prebivalište, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, spol, OIB, broj identifikacijskog dokumenta, fotografija, e-adresa, broj telefona, podaci o školovanju te stečenim zvanjima, broj bankovnog računa, pojedina rješenja ovlaštenih državnih tijela kojima se dokazuje pripadnost određenoj ciljnoj skupini, podaci o mogućim posebnim potrebama pojedinaca, podaci o članovima obitelji i sl.

Uz nositelja ili partnera na projektu, tijelo koje (su)financira projekt je također primatelj osobnih podataka, odnosno voditelj obrade u svrhu praćenja provedbe i evaluacije projekta/programa.

6.5.2. U slučaju kada klijent ugovori Agenciju kao stručnjaka za pomoć pri provedbi projekta u kojem je klijent nositelj ili partner, Agencija se nalazi u ulozi primatelja osobnih podataka, odnosno izvršitelja obrade. Voditelj obrade osobnih podataka jeste nositelj i/ili partner projekta i tijelo koje (su)financira projekt. Budući da, kao izvršitelj obrade podataka, može doći u doticaj s osobnim podacima ispitanika unutar projekta u svrhu uredne provedbe projekta, a na temelju sklopljenog ugovora, Agencija postupa u skladu s Općom uredbom.

6.6. POSJETITELJI FACEBOOK STRANICE AGENCIJE

Agencija obrađuje osobne podatke korisnika Facebooka koji ujedno posjete ili posjećuju Facebook stranicu Agencije. Tada su Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) i Agencija u položaju zajedničkih voditelja obrade osobnih podataka predmetnih korisnika Facebooka.

Informacije o tome kako Facebook obrađuje osobne podatke predmetnih korisnika nalaze se na https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation.

Agencija na tu obradu utječe samo tako da odabire skupine Facebook korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) kojima želi prenijeti određenu poruku ili sadržaj. Podatke o korisnicima Facebooka Agencija dobiva jedino na statističkoj, anonimiziranoj, osnovi.

6.7. PRIMATELJI NEWSLETTERA AGENCIJE / POSTAVLJANJE PITANJA UNOSOM PREKO INTERNETSKE STRANICE

6.7.1. Korisnici se mogu prijaviti za primanje newslettera / postaviti pitanje preko Internet stranice, kojima ih Agencija do opoziva obavještava o novostima iz Agencije, natječajima i ostalim relevantnim novostima iz okruženja i EU fondova.

Prijavom na newsletter, upisom adrese elektronske pošte na koju korisnik želi primati e-bilten, korisnik se upisuje na popis primatelja newslettera u alatu MailChimp, koja je ujedno i baza primatelja newslettera.

Nakon poslane adrese elektronske pošte korisnika, korisnik na navedenu adresu prima poruku potvrde (tzv. opt-in odobrenje). Potvrđivanjem toga, do opoziva, je prijavljen na primanje newslettera Agencije.

Bilo kada korisnik može pisanim putem službeniku za zaštitu osobnih podataka zatražiti brisanje iz baze primatelja newslettera. Također, korisnik ima mogućnost klikom na gumb Unsubscribe u newsletteru zatražiti da se trajno ili privremeno prestanu koristiti njegovi osobni podaci.

6.7.2. U slučaju postavljanja pitanja preko internetske stranice za koju se traže osobni podaci: ime i prezime i email, ovi podaci prikupljaju se isključivo u svrhu komunikacije s određenim korisnikom koji je postavio pitanje te kako bi se mogao odgovor proslijediti korisniku.

6.8.PODACI PRIKUPLJENI IZ JAVNO DOSTUPNIH IZVORA

Ovakvo prikupljanje osobnih podataka, Agencija će temeljiti na postojećim odgovarajućim pravnim osnovama utemeljenima na zakonima.

6.9. WEB PLATFORMA PROJEKTA OBLAK-OBRAZOVANJEM DO LAKŠEG ZAPOSLENJA

U sklopu projekta OBLAK- Obrazovanjem do lakšeg zaposlenja u kojem je Agencija nositelj projekta, izrađena je web platforma koja bi bila poveznica između poslodavaca i potencijalnih djelatnika. Prilikom prijave na web platformu, ispitanici (posloprimci i poslodavci te kontakt osobe kod poslodavaca) daju svoje osobne podatke u svrhu informiranje poslodavaca koji su registrirani na web platformu o potencijalnim kandidatima za zapošljavanje, omogućavanje razgovora/chata s potencijalnim zaposlenicima, pregled i filtriranje potencijalnih zaposlenika, otvaranje novih natječaja, direktan kontakt s odabranim zaposlenicima, dodavanje zaposlenika u favorit listu; te informiranje posloprimaca o ponuđenim poslovima odnosno otvorenim natječajima i poslodavcima koji su registrirani na web platformi, omogućavanje razgovora/chata s potencijalnim poslodavcima, dodavanje poslodavaca u favorit listu. Više o web platformi na https://oblak.com.hr/pravila-privatnosti.

6.10.     KOLAČIĆI

Kako bismo korisnicima i posjetiteljima pružili što bolju funkcionalnost i interesantniji sadržaj kada posjećuju našu internetsku stranicu, upotrebljavamo kolačiće koji prikupljaju određene podatke korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja itd.). Kolačići sesije se u memoriju servera pohranjuju samo za vrijeme trajanja posjeta i brišu se nakon zatvaranja Internet preglednika. Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa  Internet preglednika. Ostaju na računalu danima, mjesecima i godinama i mogu biti uklonjeni jedino od posjetitelja Internet stranice Agencije.

Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljava internetska stranica Agencije korisnik dobiva odmah pri prvom posjetu internetskoj stranici. Na temelju tih informacija korisnik pri posjetu internetskoj stranici daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Postavke kolačića uvijek se mogu podesiti u internetskom pregledniku. Agencija nije odgovorna za kolačiće drugih internetskih stranica koje nisu u vlasništvu Agencije.

VII.      ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Agencija upotrebljava tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan Agencije, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka. Te mjere su:

– Agencija sklapa ugovore s izvršiteljima obrade u kojima su istaknuti i članci o zaštiti osobnih podataka

– Implementiraju se sve mjere zaštite na sustavima na kojima se nalaze podaci korisnika

– Papirnate arhive (registratori) s osobnim podacima korisnika pohranjeni su u ormarima koji

se nakon završetka radnog vremena zaključavaju

– Elektronske baze osobnih podataka pohranjene su u kompjutorima kojima pristup imaju samo osobe koje su zadužene za prikupljanje osobnih podataka, i pale se samo s personaliziranim lozinkama

– Službenik za zaštitu osobnih podataka provodi redovne kontrole sigurnosti i mjera zaštite osobnih podataka

– Djelatnici zaduženi za zaštitu osobnih podataka educiraju se u području zaštite osobnih Podataka

VIII. GDJE SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU

Osobni podaci korisnika u pravilu se obrađuju u Republici Hrvatskoj. Iznimno ih, prije svega, prema ugovornim obvezama, šaljemo primateljima (ugovorna i kontrolna tijela) koji mogu biti i u drugim državama članicama Europske unije (npr. Interreg programi). Osiguranje zaštite osobnih podataka korisnika Agencije je činjenica da i ostali primatelji koji obrađuju osobne podatke koje im Agencija dostavlja, se nalaze na teritoriju Europske unije te podliježu odredbama Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka.

Iznimno, kada se osobni podaci naših korisnika obrađuju i u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, primjenjuju se tzv. Standardne ugovorne klauzule EU-a za obrađivače u trećim zemljama.

IX. PROSLJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Agenciji su podaci korisnika iznimno važni. Agencija nikome nikada ne prodaje osobne podatke korisnika. Agencija ne prosljeđuje i ne razmjenjuje podatke korisnika ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

– Ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona

– Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo drugu osobu „Izvršitelj obrade“ (npr. održavanje sustava, održavanje servera, vanjsko knjigovodstvo). Naglašavamo da Izvršitelj obrade djeluje isključivo po nalogu Agencije te Agencija osigurava sve mjere zaštite podataka korisnika kao da ove poslove obavlja Agencija – ugovor o pružanju usluge s Izvršiteljem obrade

– Ako je podatke potrebno proslijediti trećim osobama radi izvršenja ugovora

– Na temelju privole korisnika.

Vaši osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi kojih su prikupljeni. Daljnja obrada osobnih podataka u svrhu arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenim s prvotnim svrhama.

X. PRAVA ISPITANIKA

Na temelju Opće Uredbe svaki građanin Europske unije sam raspolaže svojim osobnim podacima. U tu svrhu svaki ispitanik dobiva određena prava kojima se osigurava jednaka razina zaštite svakom pojedincu Europske unije, bez obzira na državu članicu nadležnu za postupanje u konkretnom slučaju.

Prava ispitanika:

1.         pravo na informiranje – voditelj obrade mora obavijestiti ispitanika o svojem identitetu, kontakt podacima, svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka, primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole. U tu svrhu ispitanik u svakom trenutku može od voditelja obrade zatražiti informaciju obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega te ako se takvi osobni podaci obrađuju, o svrsi obrade, roku pohrane, iznošenju u treće zemlje

2.         pravo na ispravak – ispitanik ima pravo zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir svrhu obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave

3.         pravo na uskraćivanje privole – ukoliko se prikupljanje i obrada podataka temelji na privoli ispitanika (koja mora biti dana u pisanom ili elektroničkom obliku) mora postojati mogućnost da se privola u svakom trenutku na jednak način na koji je dana može i povući, u kojem slučaju voditelj obrade mora prestati s prikupljanjem i obradom, a sve prikupljene podatke izbrisati

4.         pravo na preseljenje podataka – ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru, ispitanik ima pravo zatražiti svoje osobne podatke, a koje je prethodno pružio voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade

5.         pravo na zaborav – ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose te voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ako je ispitanik povukao privolu za obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni

6.         pravo na izvješćivanje o povredi osobnih podataka – ako je došlo do povrede osobnih podataka koji mogu prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika, voditelj obrade je dužan informirati ispitanike o povredi osobnih podataka koristeći se jasnim i jednostavnim jezikom. Jednako je dužan u roku od 72 sata od saznanja o povredi izvijestiti nadzorno tijelo

XI. POSTUPANJE U SLUČAJU POVREDE OSOBNIH PODATAKA

U slučaju povrede osobnih podataka, Agencija kao voditelj obrade osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja i ukoliko je izvedivo, u roku od 72 sata nakon saznanja o povredi osobnih podataka ispitanika izvješćuje nadležno nadzorno tijelo. Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno članku 35. Opće uredbe.

XII. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, vaše osobne  podatke više ne koristimo,  te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

XIII. PITANJA I KOMENTARI

Pitanja i komentare možete uputiti službeniku za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte: info(et)viavinkovci.hr.

XIV. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

Skip to content