Naziv projekta:               Master plan grada Vinkovaca za promet

Nositelj projekta:           Grad Vinkovci

Partner u projektu:         Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

 

 

Ukupna odobrena vrijednost projekta: 517.580,00 kn

Realizirana vrijednost projekta: 504.443,00 kn

 

Izvori financiranja :

  • 428.776,55 HRK odnosno 85% ukupne vrijednosti projekta financirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program “Promet” 2007.- 2013. u okviru Poziva za pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti
  • 75.666,45 HRK odnosno 15% vrijednost projekta financirao je Grad Vinkovci iz vlastitih sredstva

Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 13.05.2015. do 30.06.2016.)

 

Cilj projekta:

Cilj  projekta  je  izrada  Master  plana  grada  Vinkovaca  za  promet  i Strateške procjene utjecaja Master plana na okoliš u svrhu osiguranja održivog prometnog razvoja Vinkovaca u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima.

Master plan grada Vinkovaca za promet predstavlja strateški okvir za prometni razvoj Grada Vinkovaca kojim su utvrđeni strateški ciljevi, prioriteti i mjere za razdoblje do 2040. godine. Master plan je izrađen sukladno zakonodavnom okviru Republike Hrvatske i Europske unije, a prema zahtjevima i metodologiji kojom se koristi EU u pripremi programsko-planske dokumentacije.

Sveopći cilj Plana je zadovoljenje potreba građanki i građana Vinkovaca i drugih korisnika za kvalitetnom prometnom mobilnošću u gradskom i prigradskom prostoru. Glavni ciljevi razvoja prometa grada Vinkovaca definirani su prema utvrđenim potrebama lokalne zajednice, sukladno strateškim dokumentima na nacionalnoj i europskoj razini, razmatrajući i primjere dobre prakse. Glavni ciljevi su: unapređenje infrastrukture javnog putničkog prometa, povećanje sigurnosti, poboljšanje prometa u mirovanju, podizanje svijesti građana o prednostima korištenja javnog prijevoza, zeleni javni prijevoz, unapređivanje sustava upravljanja podatcima, unapređivanje javnog putničkog prometa i povećanje sigurnosti građana u javnome prijevozu. Svaki cilj je mjerljiv prema indikatorima uspješnosti, te su mu pridružene mjere koje bi trebale dovesti do njegovog ostvarenja. Indikatori mjere koji služe za praćenje i vrednovanje ostvarenja postavljenih ciljeva. Mjere za postizanje ciljeva dijele se na infrastrukturne, organizacijske, okolišne i druge. Svaka mjera je opisana, ima definirane indikatore, vremenski okvir provedbe (kratkoročni (do 2020.), srednjoročni (do 2030.) i dugoročni (do 2040.)), te definirane odgovornosti za provedbu mjere.

 

Ostvareni rezultati projekta:

Strateški dokument Master plan grada Vinkovaca za promet s pratećom Strateškom procjenom utjecaja Master plana na okoliš realizirani su u suradnji s stručnim timom tvrtke GEKOM d.o.o. / MOBILITA EVOLVA d.o.o. i OIKON d.o.o., a u izradi dokumenta sudjelovali su i brojni lokalni dionici, predstavnici gradskih, županijskih i nacionalnih institucija, tvrtki i ustanova u sektoru prometa koji su sudjelovali u radionicama, sastancima i individualnim savjetovanja sa stručnim timom, te u procesu javne rasprave provedene u periodu od 14. studenog 2016. do 13. prosinca 2016. godine u prostorijama Grada Vinkovaca.

Master plan pridonosi uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem Grada Vinkovaca, ubrzava pripremu prometnih projekta u obuhvatu Master plana, te povećava vjerojatnost njihovog financiranja iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova i drugih izvora u ovoj i budućim financijskim perspektivama.

Master planom je stvoren strateški okvir za dugoročni prometni razvoj koji se temelji na održivosti, ne samo po pitanju okoliša nego i doprinosa održivom razvoju grada u širem smislu, sagledavajući i ekonomsku i socijalnu dimenziju. Obuhvat plana je administrativno područje Grada Vinkovaca s osvrtom na šire područje u cilju definiranja tranzitnih putovanja kroz područje obuhvata plana.

U okviru Master plana provedena je analiza strateških dokumenata i planova više i iste razine u EU i RH, analiza zakonskih okvira bitnih za prometni razvoj Grada Vinkovaca, definirani su ciljevi i ključni pokazatelji uspješnosti, izrađena je analiza prikupljenih podataka i „data gap“ analiza, provedena su prometna istraživanja u Vinkovcima – brojanja na raskrižjima, brojanja na presjecima i kordonske anketa (podatci su obrađeni i analizirani), postavljen je prometni model grada Vinkovaca koji je detaljniji od Nacionalnog prometnog modela, unesen je i kalibriran osobni prijevoz te javni prijevoz putnika, izrađene su analize temeljem rezultata prometnog modela, izrađena je analiza postojećeg stanja prometne infrastrukture, uvrštena su mišljenja i primjedbe ključnih dionika, konačno je izrađen set ciljeva i mjera te uspostavljen plan provedbe.

Na zahtjev Grada Vinkovaca Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provelo je postupak prethodne ocjene prihvatljivosti Master plana Grada Vinkovaca za promet za ekološku mrežu kojom je isključena mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Temeljem članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 4. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš proveden je postupak strateške procjene utjecaja Master plana grada Vinkovaca za promet na okoliš, a mjere zaštite okoliša predložene su na temelju analize stanja, ciljeva i mjera prometnog razvoja definiranih Master planom u okviru Strateške procjene utjecaja Master plana grada Vinkovaca na okoliš.

 

Kontakt osoba:

Suzana Dikonić, mag. iur. zamjenica direktorice

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. inicirala je projekt, pripremila prijavu te upravljala provedbom projekta.

e-mail: suzana.cutura@viavinkovci.hr

 

 

 

Skip to content