Naziv projekta: Eko edukacije

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Suradnici na projektu :

Općina Nuštar i

Općina Jarmina

Ukupna vrijednost projekta: 1.089.256,98

Trajanje projekta: 06.kolovoza 2018. do 06. veljače 2020 godine.

Cilj projekta:

Cilj projekta je izgraditi svijest ciljane skupine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje nastajanja otpada, što je odraz nastajanja otpada u kućanstvu, kućnog kompostiranja i upotrebe predmeta sa smanjenom količinom otpada koja se odlaže na odlagalište grada.

Aktivnosti projekta:

Izrada promidžbenih materijala o podizanju svijesti o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, snimanje i objava specijaliziranih medijskih sadržaja, nadogradnja postojećih stranica Grada Vinkovaca i Općina Nuštar i Jarmina s mrežnom stranicom o gospodarenju otpadom, organizacija javnih i edukacijskih tribina, organizacija edukativnih radionica za predškolsku i školsku djecu, nadogradnja aplikacije CityHub itd.

Kontakt osoba:

Lea Dubravčević 
E-mail: lea.dubravcevic@viavinkovci.hr

Link: Eko edukacije

Skip to content