PRISTUP INFORMACIJAMA

AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o.

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22 (dalje: ZPPI)) kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., kao tijelo javne vlasti, u skladu s odredbama ZPPI-a, omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte, poštom ili predati osobno na adresi: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Istarska 3, 32100 Vinkovci, radnim danom od 13,00 do 15,00 sati. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje

Magdalena Vidović
Telefon: 032/340-030
E-adresa: info(et)viavinkovci.hr

Obrasci

  1. Zahtjev za pristup informacijama
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama Agencije

Godišnje izvješće ZPPI 2018.

Godisnje izvješće ZPPI 2019.

Godišnje izvješće ZPPI 2020.

Godišnje izvješće ZPPI 2021.

Godišnje izvješće ZPPI 2022.

 

Skip to content