PRISTUP INFORMACIJAMA

AGENCIJE ZA RAZVOJ I INVESTICIJE GRADA VINKOVACA VIA d.o.o.

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22 (dalje: ZPPI)) kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., kao tijelo javne vlasti, u skladu s odredbama ZPPI-a, omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje. Pisani zahtjev možete uputiti putem elektroničke pošte, poštom ili predati osobno na adresi: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o., Istarska 3, 32100 Vinkovci, radnim danom od 13,00 do 15,00 sati. Zahtjev za informacijom možete podnijeti i usmeno – telefonski ili osobnim dolaskom u uredovno vrijeme radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje

Slađana Bičanić
Telefon: 032/340-030
E-adresa: info(et)viavinkovci.hr

Obrasci

  1. Zahtjev za pristup informacijama
  2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama Agencije

Godišnje izvješće ZPPI 2018.

Godisnje izvješće ZPPI 2019.

Godišnje izvješće ZPPI 2020.

Godišnje izvješće ZPPI 2021.

Godišnje izvješće ZPPI 2022.

Godišnje izvješće ZPPI 2023.

Skip to content