Vrijeme užine

Nositelj projekta: Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.

Vrijednost projekta: 742.830,00

Trajanje projekta: 12 mjeseci

 

Opći cilj:

Cilj je osigurati redovito primanje besplatne prehrane djeci koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa na području Vukovarsko-srijemske županije.

Specifični cilj:

Provedba projekta će pridonijeti promicanju uzajamnog poštivanja i toleranije među djecom i mladima bez obzira na spol, rasu, nacionalnost, socijalno podrijetlo kroz stjecanje novih znanja i usavršavanje postojećih kroz sustav cjeloživotnog učenja, poticanje usvajanja zdravih životnih navika i stilova života te najvažnije od svega, sprječavanje svih oblika diskriminacije kroz edukaciju korisnika i promidžbu projekta.

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu programa:

  1. Troškovi kupnje hrane
  2. Administrativni troškovi
  3. Stručno usavršavanje za jačanje kapaciteta potrebnih za uspješnu provedbu operacije
Skip to content