Category: Vijesti

1.000.000,00 kn za Vinkovačku kuglanu s novim popratnim sadržajima

 

Gradu Vinkovcima odobren je projekt  pod nazivom “OBNOVA OBJEKTA ZA RAZVOJ NOVIH SOCIJALNIH USLUGA I SADRŽAJA ZA MLADE” u vrijednosti 1.874.971,88 kn. Projektni prijedlog pripremila je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

Cilj projekta je osiguravanje socijalne uključenosti i promicanje jednakih mogućnosti kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture obnovom objekta javne namjene, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Projektom će se obnoviti i staviti u funkciju 790 m² kuglane kao objekta javne namjene u samom centru Vinkovaca koji će biti u funkciji razvoja socijalne kohezije i podizanja kvalitete života u Vinkovcima kroz stvaranje pretpostavki za razvoj novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom – prvo društveno poduzeće u Vukovarsko-srijemskoj županiji  – “BUBA – BAR” –  za usluge radne okupacije osoba s invaliditetom. Projektom će se omogućiti razvoj novih sadržaja za mlade.

Grad Vinkovci u svrhu ovog projekta osigurati će iznos od 874.971,88 kn iz vlastitih sredstava, a ostatak vrijednosti investicije u iznosu  1.000.000,00 kn osigurano je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške regionalnom razvoju.

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Više o Programu podrške regionalnom razvoju možete vidjeti na stranicama Ministarstva. 

 

250.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete u Vinkovcima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2017. godinu.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine pristiglo je 779 zahtjeva gradova i općina.

Gradu Vinkovci odobren je projekt “Modernizacija postojeće javne rasvjete”  u iznosu 250.000,00 kn. Javna rasvjeta od izuzetnog je doprinosa javnoj i prometnoj sigurnosti. Osiguravanje dobre vidljivosti na prometnicama tijekom noći iziskuje znatnu količinu električne energije i novčanih sredstava.  Korištenje LED tehnologije pridonosi se ostvarenju velikog potencijala energetskih i troškovnih ušteda u sustavu javne rasvjete na području Grada Vinkovaca.

Na području Vukovarsko-srijemske županije odobreno je ukupno 19 projekata na području  Andrijaševaca, Bogdanovaca, Borova, Cerne, Drenovaca, Ivankova, Jarmine, Lovasa, Negoslavaca, Otoka, Privlake, Tompojevaca, Vođinaca, Vrbanje, Vukovara i Županje.

U Državnom je proračunu za ovu namjenu osigurano 40 milijuna kuna.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

  • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
  • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
  • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production – X – DEGREE“ u sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu, dok su partneri u projektu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga ukupno je osigurano 15.009.809,00 EUR bespovratnih sredstava, te je Međunarodni odbor za praćenje od ukupno 129 dostavljenih projektnih prijedloga izabrao 24 projekta za financiranje u sklopu četiri prioriteta programa. Među odabranim projektima nalazi se i projekt „X-DEGREE“ ukupne vrijednosti 1.723.571,15 EUR kojim će se financirati izgradnja 380kW solarne elektrane na objektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te kogeneracijskog postrojenja u Somboru sa 200kW električne i 230kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda. Projektom će se izraditi tehnička dokumentacija za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru, te postavljeni preduvjeti za fizičku realizaciju tih objekata, koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Također, projektom će se omogućiti uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročiščivaćima otpadnih voda komunalnih poduzeća. Projekt „X – DEGREE“ financira se unutar prioriteta Promicanje održive energije i energetske učinkovitosti“, specifičnog cilja prioriteta: promocija uporabe održive energije i energetske učinkovitosti. Glavni cilj projekta je promicanje i unapređenje korištenja raznih oblika obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će u sklopu ovog projekta postaviti šest solarnih elektrana ukupne snage 380kW u vrijednosti 447.000,00 EUR na svojih šest objekata: vodospremnike Lipovac (50kW), Vinkovci (140 kW), i Retkovci (40 kW) i tri elektrane ukupnog izlaza 50kW na pročistaćima otpadnih voda u Ivankovu, Cerni i Otoku. Ova konstrukcija će osigurati proizvodnju električne energije koja će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisije CO² i osigurati proizvodnju dodatnih kW električne energije iz obnovljivih izvora energije koja će se koristiti za proizvodnju pitke vode u području djelovanja VVK.

Prilikom razvoja projekta i pripreme projektne prijave „X-DEGREE“ kao vanjski partner Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.,  ključnu podršku i pomoć dala je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.  koja će također sudjelovati u provedbi projekta po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u trajanju od 30 mjeseci od dana potpisivanja. Ovaj projekt dobar je primjer suradnje i povlačenja EU sredstava dva gradska poduzeća.

Više o odobrenim projektima na stranici  INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia. 

Natječaj za provedbu podmjere 9.1.; tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu s  Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16). Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Natječaj je otvoren do 24.ožujka 2017.godine.

Detalje natječaja potražite na: http://www.apprrr.hr/mjera-9—uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-2076.aspx

Indikativni godišnji plan objave natječaja

24.siječanj 2017.godine – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga* za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

Napomena: indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje PDP-ova uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje.

*otvorenih poziva na dostavu projektnih prijedloga i ograničenih poziva na dostavu projektnih prijedloga kod kojih postoji više od jedan unaprijed poznati potencijalni prijavitelj

 

Više informacija potražite OVDJE

Završna konferencija Master plana za promet

europski-strukturni-i-investicijski-fondoviUntitled-1

ulaganje%20u%20buducnost%20logoVinkovci1VIA VELIKI LOGO

 

Na završnoj konferenciji koja je održana 22. prosinca 2016. godine u Gradskoj vijećnici grada Vinkovaca prezentirani su rezultati projekta koji će se u budućnosti pratiti i kroz uspješnu provedbu i praćenje provedbe definiranih ciljeva, prioriteta i mjera razvoja prometa grada Vinkovaca.

Grad Vinkovci je nositelj projekta „Master plan grada Vinkovaca za promet“ koji je proveden u partnerstvu s Agencijom za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. Financiranje projekta ukupne vrijednosti 504.443,00 HRK osigurano je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program “Promet” 2007.- 2013. u okviru Poziva za pripremu projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti, od kojih je EU sufinanciranje 428.776,55 HRK, te sredstva Grada Vinkovaca u iznosu od 75.666,45 HRK.

Cilj projekta je izrada dokumenata Master plan grada Vinkovaca za promet i Strateške procjene utjecaja Master plana na okoli sukladno RH i EU zakonodavnom okviru i propisanim metodologijama, a u svrhu osiguranja održivog prometnog razvoja Vinkovaca. Master planom su definirani ciljevi i prioriteti razvoja prometa grada Vinkovaca, te je izrađen prometni scenariji na području Vinkovaca koji su pretpostavka i kvalitetna podloga za korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u ovoj i budućim financijskim perspektivama iz sektora prometa. Oba dokumenta u potpunosti su usklađena s nacionalnim i europskim strategijama, u cilju zadovoljavanja potreba građana grada Vinkovaca za kvalitetnom prometnom mobilnošću u gradskom i prigradskom naselju. Poseban naglasak Master plana je stvaranje strateškog temelja za prometni razvoj koji se temelji na održivosti, ne samo po pitanju okoliša nego doprinosa održivom razvoju grada u širem smislu, sagledavajući i ekonomsku i socijalnu dimenziju.

Umjetnost i kultura za mlade

socijalni fond

Otvoren je natječaj “Umjetnost i kultura za mlade” a usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Za financiranje su prihvatljive aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva.

Natječaj je otvoren od 12.12.2016. do 28.02.2017. godine.

O detaljima pogledajte na http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1282

 

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

OP_konkurentnost_i_kohezija_logo-1024x406

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Natječaj je otvoren od 05.12.2016. – 05.03.2017. godine a sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

1. Priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
2. Provedba projekta
Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
Pristupačnost i komunalni sadržaji;
Edukacija i interpretacija;
Promocija i vidljivost
3. Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

1.000.000,00 kn za Vinkovačku kuglanu s novim popratnim sadržajima

  Gradu Vinkovcima odobren je projekt  pod nazivom “OBNOVA OBJEKTA ZA RAZVOJ NOVIH SOCIJALNIH USLUGA I SADRŽAJA …

250.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete u Vinkovcima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje …

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

  Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources …