ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Podnositelj zahtjeva:

_____________________________________________________________________

( ime i prezime, tvrtka, odnosno naziv)

_____________________________________________________________________

(adresa, odnosno sjedište)

_____________________________________________________________________

( telefon; e-adresa)

______________________________________

(naziv tijela javne vlasti)

______________________________________

(sjedište tijela javne vlasti)

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Tražena informacija/ Podatci koji su važni za prepoznavanje informacije:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Način na koji želim pristupiti informaciji (zaokružite):

  1. neposredno pružanje informacije
  2. uvid u dokumente i pravljenje preslika dokumenata koji sadrže traženu dokumentaciju
  3. dostavljanje preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
  4. na drugi način

_________________________________

(vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

U ________________, dana _________ 20___ godine.

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije