Tag: Vinkovci

U tijeku provedbena radionica za nositelje projekata osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

10.4.2018. – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organziralo je provedbenu radionicu za sve nositelje projekata osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva.

Podsjećamo, kroz navedeni projekt osigurava se prehrana za 479 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, a koji su polaznici obveznog odgojno-obrazovnog osnovnoškolskog programa u 10 osnovnih škola s područja Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije.

Nositelj Projekta je Grad Vinkovci, a partneri: O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci; O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci; O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci; O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci; O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci; O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci ; O.Š. Nikole Tesle, Mirkovci; O.Š. Josipa Lovretića, Otok; O.Š. „Ivan Kozarac“ , Nijemci i O.Š. Stjepana Antolovića, Privlaka.

Ukupna vrijednost projekta: 430.028,51 kn.

U ime Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. na radionici sudjeluju Marina Hodak Domačinović i Katarina Vučić.

Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

U cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.

Prihvatljivi podnositelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi projekti: sanacija klizišta.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne dokumentacije
 • radovi na sanaciji klizišta

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave poziva odnosno najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 132/17).

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna  s PDV-om. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti Prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), pa tako može biti maksimalno do:

 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od objave poziva odnosno najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.

Internacionalizacija poslovanja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoren poziv za povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Datum i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica sukladno Pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova objavljuju se najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja.

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
za mikro i malo poduzeće 85 %
za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljive aktivnosti:
Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:
 nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de
 prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
 troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
 sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
 troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine.

Podrška procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za podršku daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi / centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska te prevenciju institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 765 000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 11 475 000, 00 kn.

Predviđeni intenzitet potpore Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: – biti ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge osobama s invaliditetom definirana u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi:

 • 18 ustanova socijalne skrbi: • Dom za odrasle osobe Bjelovar • Dom za odrasle osobe Blato, Korčula • Centar za rehabilitaciju Pula • Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula • Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj • Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić • Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek • Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“ • Centar za rehabilitaciju Rijeka • Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka • Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split • Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika • Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine • Dom za odrasle osobe „Trogir“ • Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci • Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb • Dom za odrasle osobe Zagreb
 • posjeduje dostatne pravne, financijske, i operativne kapacitete za provedbu projekta;
 •  nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 •  nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 •  nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

Poziv je otvoren do 31.12.2020.godine.

 

Za sva dodatna pitanja i nejasnoće, slobodno nas kontaktirajte!