Tag: turizam

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Minisarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika
turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba
doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
 poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 novom zapošljavanju
 realizaciji novih investicija
 povećanju turističke potrošnje
 razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
 subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke
usluge

Napominjemo da je najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 20.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 20. ožujka 2018. godine

Prihvatljivi troškovi su:
 računi i bankovne transkacije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika
 troškovi koji su nastali tijekom 2017. i 2018., te do kraja lipnja 2019. godine.

Mjere:

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:
A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste), te njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jednu zvjezdicu, odnosno za vrstu Pansion povećanje kategorije sa standard na komfor, ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*), uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone

 ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda:Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike

 ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2017. i 2018. god. u dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima, uz uvjet dostave rješenja vrste i kategorije ugostiteljskog objekta iz skupine „Hoteli“ kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu KTG/18

 podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)

 ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2017. i 2018. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu
KTG/18

 ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta ili uvođenje EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, sukladno Uredbi EMAS (NN 77/2014)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000 kuna

 

A2 – KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
(NN 54/16)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)

 izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole uz Prijavu KTG/18, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta

 povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

 ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta ili uvođenje EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, sukladno Uredbi EMAS (NN 77/2014)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

 

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ:

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, NN 69/17)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: – dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone – bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene)

 povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

 

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj
(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17) i Pravilniku o
razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q

 ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPGu ili PG-u

 investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji dopunskih djelatnosti za ugostiteljstvo i/ili turizam na postojećem OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a (postojećeg poljoprivrednog gospodarstva za trgovačka društva, obrte ili zadruge). Uz Prijavu je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17): sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2
za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi na poljoprivrednim gospodarstvima

 povećanje i poboljšanje standardnih i p

 

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
(Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 ciklo-turizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute, te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko hrvatskih županija), uvođenje standarda za Bike&Bed za smještajne objekte, te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu.

 razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kajacima i kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, uređenje i opremanje vanjskih i unutarnjih prostora za igrališta, vježbališta, ulaganja u opremu za provođenje aktivnosti, te manje intervencije u prostoru radi povećanja pristupačnosti i sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim pješačkim planinarskim i jahačkim rutama, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu.

 uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Prijavu KTG/18

 „mali ploveći hoteli“ – obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje – NN 69/08, 83/09, 49/15)

 uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta Plovni objekti za izlete – NN 69/08, 83/09, 49/15)

 kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

 

 

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6., Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova

 subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja)

 Ulaganje u inovativne IT tehnologije: web aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima, mobilne aplikacije, čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzati i pojednostaviti
komunikacijski proces, višejezičnost i cjelodnevna dostupnost, ubrzati prijavljivanje/odjavljivanje gostiju, proširiti turističku ponudu i povećati sigurnost gostiju i djelatnika hotela/kampova/hostela/marina

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna
Za drugu i treću aktivnost (dostava vode i inovativne IT tehnologije) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

 

 

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u suradnji s ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka

 Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas!

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kojim će se  izravno odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj u smislu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Ciljne skupine Poziva:

  1. nezaposleni:
  1. mlađi od 25 godina i/ili
  2. stariji od 54 godinei/ili
  3. osobe s invaliditetom
  1. stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora:
    1. predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili
    2. mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca
                                   IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniži iznos bespovratnih sredstava  Najviši iznos bespovratnih sredstava  Intenzitet potpore
500.000,00 kn 2.000.000,00 kn 100% prihvatljivih troškova

 

Poziv je otvoren do 3. svibnja 2017.godine.