Novosti

Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz koji će se financirati  projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga dječji vrtić u ulozi prijavitelja može se prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu. Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave (JLS), obvezno je
partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem. U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz ovog
poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kuna

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kuna

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 24 do 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 •  pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa;
  alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva);
 • pružanje usluge poslijepodnevnog (redoviti primarni program koji se ostvaruje u poslijepodnevnim satima) i/ili smjenskog (smjenski program u kojem se redoviti primarni programi ostvaruju jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuju kroz tjedan) rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
 • jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnosti kao razvojnu kategoriju; zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja; stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu; podrška roditeljstvu; inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije); rad s darovitom djecom i dr.; pružanje specijaliziranih edukacija (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.); edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane;
 • unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;
 • razvoj posebnih programa

Za sve dodatne informacije, djelatnici Agencije VIA stoje vam na raspolaganju!

AGENCIJA VIA PRISTUPILA MREŽI STUDENTSKIH PODUZETNIČKIH INKUBATORA

Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora (MSPI) je program vođen od strane Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG-BICRO), te kroz pilot projekte potiče studente na poduzetničke aktivnosti i financira realizaciju traženih rješenja.

MSPI je virtualna platforma putem koje studenti, uz pomoć mentora, razvijaju svoje poslovne ideje. U otvorenom dijelu stranice moguća je razmjena informacije i savjeta te poslovno povezivanje. U zatvorenom dijelu stranice svaki pojedini student može s povjerenjem provjeravati i razvijati svoju poduzetničku ideju u suradnji s izabranim mentorom ili mentorima koji su potpisali izjavu o prihvaćanju Etičkog kodeksa.

Usluge koje se studentima nude preko MSPI-a:

 • mentorstvo
 • umrežavanje s kolegama i profesorima s drugih fakulteta
 • izrada poslovnog plana uz vodstvo odabranih mentora
 • financijska potpora
 • osnivanje vlastitog poduzeća
 • povezivanje s odabranim poduzetnicima

Mreža studentskih poduzetničkih inkubatora namijenjena je svim studentima (redovnim i izvanrednim) preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola).

Namijenjena je i mentorima (profesorima/poduzetnicima) koji kroz razne aktivnosti pripremaju studente za stvarni svijet poduzetništva. Mentorstvo profesora omogućava trening svim zainteresiranim studentima u osnivanju i upravljanju malim i srednjim poduzećima te omogućava prijenos praktičnog znanja.

U MSPI se mogu uključiti i sve visokoškolske institucije te potporne institucije u Republici Hrvatskoj s ciljem podrške razvoju poduzetništva studentske populacije.

 

Mreži se mogu priključiti i poduzetnici koji će svojim bogatim iskustvom znati usmjeriti studente pri razradi poduzetničke ideje/poslovnog plana te dati konkretne savjete pri ulasku na tržište s novim uslugama i proizvodima.

Od ožujka 2017.godine Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. pristupila je MSPI-u kako bi se studentima s područja Vinkovaca pružila kvalitetna usluga mentorstva i savjetovanja, a sve u svrhu rješavanja izazova u poslovanju mladih i novoosnovanih tvrtki te poticanja ekonomskog rasta.

Svi zainteresirani poduzetnici, potporne institucije te visokoškolske institucije mogu se priključiti mreži studentskih poduzetničkih inkubatora prijavom na mspi@hamagbicro.hr.

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima te fizičkim osobama s ciljem poticanja obrazovanja za obrtništvo kroz programe koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i  srednja  poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Prihvatljivi troškovi:
– 
troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
– troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
– troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
– troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
– polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 HRK
– priprema za polaganje majstorskog ispita – 5.400,00 HRK
– priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – 3.200,00 kuna
– prekvalifikacija za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
– polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
– izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
– polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 HRK

Intenzitet potpore: do 80%

Krajnji rok prijave: 2. studenoga 2018.g.

Za sve dodatne informacije obratite se djelatnicima Agencije VIA.

Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

U cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.

Pozivaju se svi zainteresirani prihvatljivi podnositelji zahtjeva na dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini.

Prihvatljivi podnositelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi projekti: sanacija klizišta.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne dokumentacije
 • radovi na sanaciji klizišta

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: udio Ministarstva u sufinanciranju projekta iznosi maksimalno do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od dana objave poziva odnosno najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.

Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini

U cilju poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda na području jedinica lokalne samouprave, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2018. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I. do VI. skupine (prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (“Narodne novine”, broj 132/17).

Prihvatljivi projekti su projekti čija realizacija potiče ili pridonosi boljem obavljanju kako komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga tako i svih drugih aktivnosti koje pridonose podizanju razine javnih usluga i kvalitete življenja stanovništva na području prihvatljivih podnositelja.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;
 • nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se provode u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018., uključivo i obvezu dostave završnog i financijskog izvješća o realizaciji projekta.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: najviši iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi kumulativno 450.000,00 kuna  s PDV-om. Udio Ministarstva u sufinanciranju projekta ovisi o indeksu razvijenosti Prihvatljivog podnositelja prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17), pa tako može biti maksimalno do:

 • 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz I. skupine;
 • 70% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz II. skupine;
 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz III. skupine;
 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine;
 • 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz V. skupine;
 • 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje zahtjeva iz VI. skupine.

Podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za dodjelu sredstava za sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za prihvatljive projekte.

Rok za podnošenje zahtjeva: 30 dana od objave poziva odnosno najkasnije do 28. ožujka 2018. godine.

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Minisarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj, zeleni turizam i razvoj posebnih oblika
turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).

Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba
doprinijeti ostvarenju i slijedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
 poboljšanju strukture i kvalitete smještaja
 novom zapošljavanju
 realizaciji novih investicija
 povećanju turističke potrošnje
 razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima
 produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma

Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
 subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke
usluge

Napominjemo da je najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 20.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna.

Krajnji rok za prijavu na Javni poziv je 20. ožujka 2018. godine

Prihvatljivi troškovi su:
 računi i bankovne transkacije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika
 troškovi koji su nastali tijekom 2017. i 2018., te do kraja lipnja 2019. godine.

Mjere:

MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:
A1 – HOTELI
Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih
objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 povećanje standarda i kvalitete postojećih i aktivnih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste), te njihovih pratećih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije za jednu zvjezdicu, odnosno za vrstu Pansion povećanje kategorije sa standard na komfor, ili zadržavanje postojeće kategorije (minimalno 3*), uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji, koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone

 ulaganje u realizaciju dodatnih sadržaja kojima će Hotel moći dobiti neku od propisanih oznaka posebnog standarda:Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike

 ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2017. i 2018. god. u dostizanje uvjeta za promjenu postojećeg ugostiteljskog objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“ u ugostiteljski objekt iz skupine „Hoteli“ – sukladno važećim pravilnicima, uz uvjet dostave rješenja vrste i kategorije ugostiteljskog objekta iz skupine „Hoteli“ kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu KTG/18

 podizanje kvalitete hotela, ispunjavanjem uvjeta za dobivanje oznake kvalitete »KVALITETAQuality«, sukladno Pravilniku za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (NN 9/16)

 ulaganja koja su već realizirana u tijeku 2017. i 2018. god. u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih objekata u ugostiteljske smještajne objekte vrste Hotel baština (heritage), Difuzni hotel ili Integralni hotel, uz uvjet dostave rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za predmetnu vrstu Hotela kao dijela obvezne dokumentacije uz Prijavu
KTG/18

 ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta ili uvođenje EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, sukladno Uredbi EMAS (NN 77/2014)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000 kuna

 

A2 – KAMPOVI
Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
(NN 54/16)
PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*, sukladno važećem Pravilniku, uz obveznu dostavu Zapisnika o očevidu s rekategorizacije o uvjetima koje treba ispuniti za povećanje ili zadržavanje postojeće kategorije (Napomena: tekuće održavanje i nabavka potrošnog materijala nisu prihvatljive aktivnosti)

 izgradnja novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema (otoci, jadransko zaleđe i kontinent), uz uvjet dostave važeće građevne dozvole uz Prijavu KTG/18, te po završetku projekta rješenje o ispunjavanju uvjeta za kamp ili kamp odmorište

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa: sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, ciklo-turizam, sadržaji za djecu, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), zabavni i tematski parkovi u obuhvatu kampa i sl., te razvoj sustava automatizirane naplate usluga za kamp odmorišta

 povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

 ulaganje u zeleno poduzetništvo u turizmu: dostizanje uvjeta za dobivanje nacionalnog znaka zaštite okoliša – „Prijatelj okoliša“, sukladno Pravilniku (NN 91/16), ili znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel, sukladno Pravilniku (NN 116/16), uz obveznu dostavu potvrde za znak „Prijatelj okoliša“ ili „EU Ecolabel“ po završetku projekta ili uvođenje EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, sukladno Uredbi EMAS (NN 77/2014)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna

 

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ:

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, NN 69/17)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI
 aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, izgradnja i/ili uređenje objekata za robinzonski smještaj, za potrebe posebnih oblika turizma (dokaz – dostava rješenja o ispunjavanju uvjeta za predmetnu vrstu ugostiteljskog objekta po završetku projekta)

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja postojećeg registriranog objekta iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“: – dostizanje uvjeta za oznaku bike&bed kod objekata za smještaj, te izgradnja i opremanje potrebne infrastrukture za wellness, rekreacijske, sportske, zabavne ili tematske sadržaje koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone – bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene)

 povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe s invaliditetom

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

 

A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj
(Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17) i Pravilniku o
razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 obnova, proširenje i uređenje postojećeg OPG-a registriranog za ugostiteljske i/ili turističke usluge, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije OPG-a za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete Q

 ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja na postojećem OPGu ili PG-u

 investicije usmjerene ka osnivanju i registraciji dopunskih djelatnosti za ugostiteljstvo i/ili turizam na postojećem OPG-u (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica u okviru PG-a (postojećeg poljoprivrednog gospodarstva za trgovačka društva, obrte ili zadruge). Uz Prijavu je obvezna dostava foto dokumentacije postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, te obvezna dostava registracije po završetku projekta, u roku koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpore

 razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17): sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, ciklo-turistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2
za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski i zabavni parkovi na poljoprivrednim gospodarstvima

 povećanje i poboljšanje standardnih i p

 

MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
(Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 ciklo-turizam kroz ulaganja u cikloturističku infrastrukturu, uređenje bike odmorišta s pametnom klupom, priručnim alatom, punjačem za e-bicikle i druge potrebne infrastrukture, u cilju poboljšanja sigurnosti, povezanosti, održivosti i prepoznatljivosti (prednost će imati cikloturistički sadržaji vezani za EuroVelo ili ostale transeuropske biciklističke rute, te označene biciklističke rute koje povezuju nekoliko hrvatskih županija), uvođenje standarda za Bike&Bed za smještajne objekte, te promotivne aktivnosti vezane uz cikloturističku ponudu.

 razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma kao što su ronjenje, jahanje, planinarenje, rafting, vožnja kajacima i kanuima, golf i dr., kroz ulaganja u infrastrukturu, uređenje i opremanje vanjskih i unutarnjih prostora za igrališta, vježbališta, ulaganja u opremu za provođenje aktivnosti, te manje intervencije u prostoru radi povećanja pristupačnosti i sigurnosti korisnika, posebno na već postojećim trasama Via Dinarice, ili drugim definiranim i označenim pješačkim planinarskim i jahačkim rutama, te promotivne aktivnosti za navedenu ponudu.

 uređenje i opremanje postojećih i izgradnja novih zabavnih, adrenalinskih i tematskih parkova te umjetnih atrakcija, koji prema sadržaju/temi i atraktivnosti doprinose konkurentnosti destinacije, uz uvjet dostave projektne dokumentacije, te važeće građevne dozvole ili uvjeta o građenju za nove parkove, uz Prijavu KTG/18

 „mali ploveći hoteli“ – obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, Plovni objekti za krstarenje – NN 69/08, 83/09, 49/15)

 uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete (Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma, vrsta Plovni objekti za izlete – NN 69/08, 83/09, 49/15)

 kreiranje i provedba paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Kombinacija najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna

 

 

MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije (NN 120/13 članak 6., Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova

 subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (bez PDV-a) trgovačkim društvima i obrtima koji se bave hotelskom industrijom na otocima bez vodovoda (potkrijepiti plaćenim računima dostave vode prethodne dvije godine poslovanja)

 Ulaganje u inovativne IT tehnologije: web aplikacije prilagođene mobilnim telefonima i tabletima, mobilne aplikacije, čime će se ostvariti digitalna interakcija s gostima, ubrzati i pojednostaviti
komunikacijski proces, višejezičnost i cjelodnevna dostupnost, ubrzati prijavljivanje/odjavljivanje gostiju, proširiti turističku ponudu i povećati sigurnost gostiju i djelatnika hotela/kampova/hostela/marina

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE
Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna
Za drugu i treću aktivnost (dostava vode i inovativne IT tehnologije) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

 

 

MJERA D – PREPOZNATLJIVOST

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 Plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u suradnji s ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka

 Sufinanciranje međunarodnih skupova/foruma u RH vezanih za investicije u turizmu, uz uvjet sudjelovanja minimalno 200 gospodarskih subjekata

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI
Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

IZNOS POTPORE Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte nas!

Održana 4. koordinacija župana, gradonačelnika, načelnika i razvojnih dionika VSŽ

U Vukovaru je održana 4. po redu koordinacija župana, gradonačelnika, načelnika i razvojnih dionika s područja Vukovarsko-srijemske županije. Koordinaciji su nazočile ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije te državna tajnica MRRFEU Spomenka Đurić. Ministrica je izvjestila o rezultatima korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH te naglasila da je 2017.godina bila rekordna po ugovorenih projektima, odnosno da je samo u prethodnoj godini ugovoreno koliko je ukupno ugovoreno u prethodne tri godine. Državna tajnica Đurić najavila je natječaje koji nas očekuju u 2018.godini.

 

Još jedan uspješno odobren projekt Agencije, Grada i partnera

Djelatnici Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. sudjelovali su u pripremi i prijavi projektnog prijedloga „Vrijeme užine II.“ za koji je 02. veljače 2018. godine  donijelo

Grad Vinkovci primio je Odluku o financiranju projekta „Vrijeme užine II.“ koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Posredničko tijelo u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“ financiranog iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Gradu Vinkovcima kao Nositelju projekta odobreno je financiranje projektnih aktivnosti usmjerenih na ublažavanje materijalne deprivacije tipa 1 – nedostatak hrane u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 425.771,40 kn, te 4.257,11 kn za provedbu aktivnosti tehničke pomoći.

Projekt „Vrijeme užine II.“ obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava dodjela školskog obroka djeci iz socijalno ugroženih obitelji tijekom boravka u osnovnoj školi, a u svrhu suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom će se osigurati 74.131 obrok u školskoj godini 2017./2018. za 479 korisnika projekta.

Projekt „Vrijeme užine II.“ nastavak je istoimenog projekta koji se uspješno provodio u prethodnoj školskoj godini. Projektom će se osigurati školska prehrana za 479 učenika u riziku od siromaštva a koji su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa u 7 osnovnih školama s područja grada Vinkovaca, te 3 škole s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Partneri u projektu su sljedeće osnovne škole:

 • O.Š. „Antun Gustav Matoš“, Vinkovci,
 • O.Š. Bartola Kašića, Vinkovci
 • O.Š. Josipa Kozarca, Vinkovci
 • O.Š. Ivana Gorana Kovačića, Vinkovci
 • O.Š. Vladimira Nazora, Vinkovci
 • O.Š. Ivana Mažuranića, Vinkovci
 • O.Š. Nikole Tesle, Mirkovci,
 • O.Š. Josipa Lovretića, Otok,
 • O.Š. „Ivan Kozarac“ , Nijemci i
 • O.Š. Stjepana Antolovića, Privlaka.

 

Projekt je sufinanciran 100% bespovratnim sredstvima i to 85% iz Fonda europska pomoći za najpotrebitije, te 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj Fonda je promicanje socijalne kohezije i socijalne uključenosti pridonoseći smanjenju siromaštva, posebice teških oblika siromaštva poput dječjeg siromaštva, beskućništva i nedostatka hrane. Putem Fonda se pruža nefinancijska pomoć najpotrebitijim osobama, poput hrane i osnovne materijalne pomoći (kao što su odjeća, higijenski proizvodi, školski pribor i slično) te aktivnosti socijalnog uključivanja usmjerene na najpotrebitije osobe.

Grad Vinkovci je još jednom pokazao svoju socijalnu osjetljivost te se priključio promicanju suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti uz poštivanje načela dostojanstvenog postupanja, antidiskriminacije, jednakosti spolova i jednakih mogućnosti građana Vinkovaca i okolnih mjesta čije su osnovne škole partneri u ovom projektu.

 

 

 

                                      

 

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Cilj Poziva: jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:
– C Prerađivačka industrija
– J Informacije i komunikacije

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
– sudjelovanje na sajmovima
– usavršavanje
– priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
– uvođenje grijanja i hlađenja
– promidžba i vidljivost.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 200.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
1. Regionalne potpore:

– 35% srednji poduzetnici
– 45% mikro i mali poduzetnici
2. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50%
3. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50%
4. Potpore za usavršavanje:

– 60% srednji poduzetnici (70% ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju)
– 70% mikro i mali poduzetnici
5. Potpore male vrijednosti: 50%

Početak prijave: 3. travnja 2018.g.

Krajnji rok prijave: 28. prosinca 2018.g.