Novosti

1.000.000,00 kn za Vinkovačku kuglanu s novim popratnim sadržajima

 

Gradu Vinkovcima odobren je projekt  pod nazivom “OBNOVA OBJEKTA ZA RAZVOJ NOVIH SOCIJALNIH USLUGA I SADRŽAJA ZA MLADE” u vrijednosti 1.874.971,88 kn. Projektni prijedlog pripremila je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

Cilj projekta je osiguravanje socijalne uključenosti i promicanje jednakih mogućnosti kroz poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture obnovom objekta javne namjene, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva i zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Projektom će se obnoviti i staviti u funkciju 790 m² kuglane kao objekta javne namjene u samom centru Vinkovaca koji će biti u funkciji razvoja socijalne kohezije i podizanja kvalitete života u Vinkovcima kroz stvaranje pretpostavki za razvoj novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom – prvo društveno poduzeće u Vukovarsko-srijemskoj županiji  – “BUBA – BAR” –  za usluge radne okupacije osoba s invaliditetom. Projektom će se omogućiti razvoj novih sadržaja za mlade.

Grad Vinkovci u svrhu ovog projekta osigurati će iznos od 874.971,88 kn iz vlastitih sredstava, a ostatak vrijednosti investicije u iznosu  1.000.000,00 kn osigurano je bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške regionalnom razvoju.

Program podrške regionalnom razvoju koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja. Ovim godišnjim programom Ministarstvo podržava razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Više o Programu podrške regionalnom razvoju možete vidjeti na stranicama Ministarstva. 

 

250.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete u Vinkovcima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje ukupno 336 projekta namijenjenih poticanju razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda za 2017. godinu.

Na javni poziv Ministarstva za dodjelom kapitalnih pomoći gradovima i općinama koji je objavljen 27. siječnja 2017. godine pristiglo je 779 zahtjeva gradova i općina.

Gradu Vinkovci odobren je projekt “Modernizacija postojeće javne rasvjete”  u iznosu 250.000,00 kn. Javna rasvjeta od izuzetnog je doprinosa javnoj i prometnoj sigurnosti. Osiguravanje dobre vidljivosti na prometnicama tijekom noći iziskuje znatnu količinu električne energije i novčanih sredstava.  Korištenje LED tehnologije pridonosi se ostvarenju velikog potencijala energetskih i troškovnih ušteda u sustavu javne rasvjete na području Grada Vinkovaca.

Na području Vukovarsko-srijemske županije odobreno je ukupno 19 projekata na području  Andrijaševaca, Bogdanovaca, Borova, Cerne, Drenovaca, Ivankova, Jarmine, Lovasa, Negoslavaca, Otoka, Privlake, Tompojevaca, Vođinaca, Vrbanje, Vukovara i Županje.

U Državnom je proračunu za ovu namjenu osigurano 40 milijuna kuna.

Pod poticanjem razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda smatraju se sve aktivnosti koje će potaknuti ili pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), a koje će pridonijeti većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave i to naročito:

 • izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;
 • izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora u naseljima;
 • nabava opreme kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

 

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources for GREen Energy production – X – DEGREE“ u sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa INTERREG IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. Nositelj projekta je Univerzitet u Novom Sadu, dok su partneri u projektu Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Poljoprivredni institut Osijek, Javno komunalno poduzeće Vodokanal iz Sombora i Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine.

U sklopu Prvog Poziva za dostavu projektnih prijedloga ukupno je osigurano 15.009.809,00 EUR bespovratnih sredstava, te je Međunarodni odbor za praćenje od ukupno 129 dostavljenih projektnih prijedloga izabrao 24 projekta za financiranje u sklopu četiri prioriteta programa. Među odabranim projektima nalazi se i projekt „X-DEGREE“ ukupne vrijednosti 1.723.571,15 EUR kojim će se financirati izgradnja 380kW solarne elektrane na objektima Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije, te kogeneracijskog postrojenja u Somboru sa 200kW električne i 230kW toplinske snage pogonjeno bioplinom proizvedenim pročišćivanjem otpadnih voda. Projektom će se izraditi tehnička dokumentacija za izgradnju bioplinskog i kogeneracijskog postrojenja u Vinkovcima i solarne elektrane u Somboru, te postavljeni preduvjeti za fizičku realizaciju tih objekata, koji će imati trajan učinak nakon završetka ovog projekta. Također, projektom će se omogućiti uspostavljanje mobilnog laboratorija Poljoprivrednog instituta Osijek čiji će stručnjaci na terenu moći razvijati recepte za bioplinska postrojenja u cilju pronalaženja najučinkovitije smjese za proizvodnju bioplina u pročiščivaćima otpadnih voda komunalnih poduzeća. Projekt „X – DEGREE“ financira se unutar prioriteta Promicanje održive energije i energetske učinkovitosti“, specifičnog cilja prioriteta: promocija uporabe održive energije i energetske učinkovitosti. Glavni cilj projekta je promicanje i unapređenje korištenja raznih oblika obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. će u sklopu ovog projekta postaviti šest solarnih elektrana ukupne snage 380kW u vrijednosti 447.000,00 EUR na svojih šest objekata: vodospremnike Lipovac (50kW), Vinkovci (140 kW), i Retkovci (40 kW) i tri elektrane ukupnog izlaza 50kW na pročistaćima otpadnih voda u Ivankovu, Cerni i Otoku. Ova konstrukcija će osigurati proizvodnju električne energije koja će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisije CO² i osigurati proizvodnju dodatnih kW električne energije iz obnovljivih izvora energije koja će se koristiti za proizvodnju pitke vode u području djelovanja VVK.

Prilikom razvoja projekta i pripreme projektne prijave „X-DEGREE“ kao vanjski partner Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o.,  ključnu podršku i pomoć dala je Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.  koja će također sudjelovati u provedbi projekta po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a u trajanju od 30 mjeseci od dana potpisivanja. Ovaj projekt dobar je primjer suradnje i povlačenja EU sredstava dva gradska poduzeća.

Više o odobrenim projektima na stranici  INTERREG IPA CBC Croatia – Serbia. 

Internacionalizacija poslovanja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoren poziv za povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Datum i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica sukladno Pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova objavljuju se najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja.

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
za mikro i malo poduzeće 85 %
za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljive aktivnosti:
Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:
 nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de
 prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
 troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
 sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
 troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kojim će se  izravno odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj u smislu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Ciljne skupine Poziva:

 1. nezaposleni:
 1. mlađi od 25 godina i/ili
 2. stariji od 54 godinei/ili
 3. osobe s invaliditetom
 1. stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora:
  1. predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili
  2. mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca
                                   IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniži iznos bespovratnih sredstava  Najviši iznos bespovratnih sredstava  Intenzitet potpore
500.000,00 kn 2.000.000,00 kn 100% prihvatljivih troškova

 

Poziv je otvoren do 3. svibnja 2017.godine.

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja u svrhu povećanja zapošljivosti

Miistarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv usmjeren na problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine:

odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja,
– odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija,
– odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja),
– dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Prihvatljivi prijavitelji
Ustanove za obrazovanje odraslih

Ukupni iznos Poziva: 30.039.000,00 HRK

Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore: 1 500.000,00 HRK

 

Natječaj je otvoren do 12.svibnja 2017.godine

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjerenih na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Prihvatljivi prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Poziv je otvoren do 10.lipnja 2017.godine

Podrška procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za podršku daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi / centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska te prevenciju institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 765 000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 11 475 000, 00 kn.

Predviđeni intenzitet potpore Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: – biti ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge osobama s invaliditetom definirana u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi:

 • 18 ustanova socijalne skrbi: • Dom za odrasle osobe Bjelovar • Dom za odrasle osobe Blato, Korčula • Centar za rehabilitaciju Pula • Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula • Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj • Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić • Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek • Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“ • Centar za rehabilitaciju Rijeka • Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka • Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split • Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika • Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine • Dom za odrasle osobe „Trogir“ • Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci • Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb • Dom za odrasle osobe Zagreb
 • posjeduje dostatne pravne, financijske, i operativne kapacitete za provedbu projekta;
 •  nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 •  nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 •  nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

Poziv je otvoren do 31.12.2020.godine.

 

Za sva dodatna pitanja i nejasnoće, slobodno nas kontaktirajte!

Građenje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv za pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju: Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK, pri čemu je najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

 • najniži iznos 500.000,00 kuna
 • najviši iznos 4.500.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore:Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31.12.2018.godine

 

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!

Natječaj za provedbu podmjere 9.1.; tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu s  Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija („Narodne novine“, broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15, 124/15, 88/16). Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.

Natječaj je otvoren do 24.ožujka 2017.godine.

Detalje natječaja potražite na: http://www.apprrr.hr/mjera-9—uspostava-proizvodackih-grupa-i-organizacija-2076.aspx

1.000.000,00 kn za Vinkovačku kuglanu s novim popratnim sadržajima

  Gradu Vinkovcima odobren je projekt  pod nazivom “OBNOVA OBJEKTA ZA RAZVOJ NOVIH SOCIJALNIH USLUGA I SADRŽAJA …

250.000,00 kuna za modernizaciju javne rasvjete u Vinkovcima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 5. travnja 2017. godine popis odobrenih zahtjeva za financiranje …

Odoboren projekt “X – DEGREE” u sklopu 1. Poziva za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.

  Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. sudjeluje u provedbi projekta „EXploitation of Different Energy sources …