Category: Natječaji

Natječaj za operaciju 4.3.1. – investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave, a prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav). Visina potpore je od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 27. srpnja do 27. listopada 2016., a zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj za EPFRR”.

Više o natječaju možete pronaći OVDJE .

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Status: otvoren do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Područje: socijalna uključenost

Sažetak: U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.3. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika.

Svrha ovog Poziva:
– podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Predmet ovog Poziva:
– stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK

Poziv se vodi kao otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine

Više o Pozivu pročitajte OVDJE .

E-impuls

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija

Status: otvoren do 30.9.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici

Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
– malom poduzeću 65%
– mikro poduzeću 85%

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju i adrsu za slasnje upita potražite OVDJE .

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći

Fond: Fond europske pomoći za najpotrebitije

Operativni program: Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije

Status: otvoren do 23.8.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Ministarstvo socijalne politike i mladih 21.  srpnja 2016. godine objavilo je otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“, koji se financira u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020, iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.Ukupna vrijednost Poziva je 34.476.000,00 HRK.

Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne  pomoći.

Više o natječaju potražite OVDJE .

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Status: otvoren do 19.9.2016.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje: civilno društvo

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. Specifični ciljevi Poziva su: 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te 2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Više o natječaju potražite OVDJE.

Poticanje društvenog poduzetništva

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: do 2.9.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: socijalna uključenost

Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

 

Ova operacija predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva. Uključivat će financiranje niza informativnih i edukacijskih aktivnosti kojima će se unaprijediti status društvenog poduzetništva u području vidljivosti i prepoznatljivosti. Također, uključuje i financijsku podršku poslovanju postojećim društvenim poduzećima, kao i podupiranje svih oblika poslovnih aktivnosti organizacija zainteresiranih za otvaranje društvenog poduzeća ili pokretanje društveno-poduzetničke djelatnosti. Glavna ideja ovog Poziva je ispitati stanje društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i utvrditi koje su potrebe društvenih poduzetnika te će poslužiti kao osnova za kreiranje budućih poziva usmjerenih na razvoj društvenog poduzetništva, kao i na visinu sredstava koja će se u sklopu tih poziva dodjeljivati.

 

Dokumentaciju za natječaj potražite OVDJE

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« tipa operacije 8.5.2. »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: do 17.10.2016.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Područje: šumarstvo

Sažetak: U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: 1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i 2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča. Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. provedbenog Pravilnika (NN 45/16).

Prihvatljivi korisnici: 1. šumoposjednici 2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika 3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama 4. udruge civilnog društva i 5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

Više o pozivu potražite OVDJE

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima«

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: do 15.11.2016.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede

Korisnici: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima

Sažetak: Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.6.1. su: šumoposjednici, udruge šumoposjednika/šumovlasnika te obrti, mikro, mala i srednja poduzeća. Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

Prihvatljivi troškovi: Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi

 

Više o natječaju pročitajte OVDJE

Podrška razvoju Centara kompetencija [NAJAVA]

Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 1- Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Investicijski prioritet 1b – Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja, Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Temeljem Poziva bit će dodijeljene potpore za razvoj Centara kompetencija i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija čime će se povećavati aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru u okviru tematskih i pod-tematskih  prioritetnih područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske kroz.

Temeljem donesenog Programa potpora državne potpore temeljem ovog Poziva bit će:
–           potpore za projekte istraživanja i razvoja temeljem članka 25. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,
–           potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu kojom upravljaju Centri kompetencija, na koje se odnosi članak 26. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora,
–           potpore za inovacijske klastere na koje se odnosi članak 27. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora.

Prihvatljivi prijavitelji sukladno predviđenim modelima CEKOM-a su sljedeći:
Model 1. A. Prihvatljiv prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Registar znanstvenih organizacija) koja je registrirana u Republici Hrvatskoj.
Model 1. B. Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik Konzorcija koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.
Model 2. Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.
Model 3. Prihvatljiv prijavitelj je pravni subjekt (isključujući poduzetnike) koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.
Prihvatljiv prijavitelj u sva tri modela CEKOMA mora biti član hrvatskog klastera konkurentnosti – dokazuje se potvrdom da je prijavitelj postao član jednog ili više hrvatskih klastera konkurentnosti.

 

Više o natječaju pronađite OVDJE.