Category: Natječaji

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici-faza I

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga koji bi za cilj imali unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga. Kroz ovu operaciju, putem više različtih komponenti financirat će se projekti koji će osigurati širu dostupnost socijalnih usluga u zajednici istovremeno suzbijajući siromaštvo i podupirući  socijalnu uključenost ugroženih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije civilnog društva
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice regionalne (područne) samouprave
 • Ustanova socijalne skrbi

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 18. travanj 2018.godine

Prihvatljive aktivnosti:

 • KOMPONENTA 1 – Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove
  demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji
  rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
 • KOMPONENTA 2 – Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove
  njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
  u okviru komponente
 • KOMPONENTA 3 – Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske
  skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje,
  djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake
  koji rade s pripadnicima ciljnih skupina u okviru komponente
 • KOMPONENTA 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti, žrtve obiteljskog
  nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom
  međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih
  skupina u okviru komponente

Iznos sufinanciranja: 100% prihvatljivih troškova projekta

Iznos potpore: od 380.000,00 do 1.500.000,00 kuna

Za sva dodatna pitanja, djelatnici Agencije VIA stoje vam na raspolaganju!

Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je privremeno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se  provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća“ OPKK-a, financiranog sredstvima EFRR-a.
Projektni prijedlozi zaprimaju se od 22.5. do 22.9.2017. godine.

Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK.

Opći cilj
Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Specifični ciljevi:
1. intenzitet aktivacije zone
2. porast broja poduzeća koja posluju u zoni.

Ukupan iznos Poziva: 76.000.000,00 kuna
Trajanje projekata: 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora

Više o natječaju i popratnoj dokumentaciji OVDJE

Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

 

Prijave se zaprimaju isključivo od 24.04.2017. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Namjena sredstava je za:

 • obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

 • Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 24.04.2017. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Dokumentacija se nalazi  OVDJE

Internacionalizacija poslovanja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je trajno otvoren poziv za povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te povećanje udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Datum i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica sukladno Pozivu Internacionalizacija poslovanja MSP-ova objavljuju se najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja.

Potpore male vrijednosti pružene kroz Program de minimis dodjeljivat će se mikro i malim poduzećima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe.
Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
za mikro i malo poduzeće 85 %
za srednje poduzeće 65 %.

Prihvatljive aktivnosti:
Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:
 nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com, www.auma.de
 prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
 troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
 izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
 sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
 troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine.

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kojim će se  izravno odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj u smislu posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Ciljne skupine Poziva:

 1. nezaposleni:
 1. mlađi od 25 godina i/ili
 2. stariji od 54 godinei/ili
 3. osobe s invaliditetom
 1. stručnjaci iz turističko-ugostiteljskog sektora:
  1. predavači u ustanovama za obrazovanje odraslih i/ili
  2. mentori praktične nastave zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu koja se organizira na radnom mjestu kod poslodavca
                                   IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniži iznos bespovratnih sredstava  Najviši iznos bespovratnih sredstava  Intenzitet potpore
500.000,00 kn 2.000.000,00 kn 100% prihvatljivih troškova

 

Poziv je otvoren do 3. svibnja 2017.godine.

Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja u svrhu povećanja zapošljivosti

Miistarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv usmjeren na problem niske zastupljenosti odraslih osoba u programima obrazovanja odraslih, koja vodi pomanjkanju kvalifikacija potrebnih na tržištu rada. U okviru prioritetnih sektorskih područja Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (turizam i ugostiteljstvo, poljoprivreda, strojarstvo, elektrotehnika, informacijska tehnologija i zdravstvo) u odabranim programima podržat će se unaprjeđenje vještina odraslih polaznika za sljedeće ciljne skupine:

odrasle osobe bez završenog osnovnog obrazovanja,
– odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija,
– odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija (samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja),
– dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine.

Prihvatljivi prijavitelji
Ustanove za obrazovanje odraslih

Ukupni iznos Poziva: 30.039.000,00 HRK

Minimalni iznos potpore: 500.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore: 1 500.000,00 HRK

 

Natječaj je otvoren do 12.svibnja 2017.godine

LOKALNE INICIJATIVE ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA – FAZA III

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga usmjerenih na razvoj lokalnih partnerstava za zapošljavanje u cilju prevladavanja regionalnih i lokalnih različitosti te poticanja partnerskog pristupa u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s lokalnim potrebama na tržištu rada.

Prihvatljivi prijavitelji: javna visoka učilišta, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, neprofitne organizacije, obrtnici, organizacije civilnog društva, potporne institucije za poduzetnike, sindikati, sveučilište, škole, tijela javne vlasti, ustanove za obrazovanje odraslih, veliki poduzetnici, visoka škola, visoka učilišta, zadruge

Financirat će se aktivnosti koje doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ranjivim skupinama na tržištu rada, podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK, ovisno o komponenti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Poziv je otvoren do 10.lipnja 2017.godine

Podrška procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv za podršku daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi / centrima za pružanje usluga u zajednici kojima je osnivač Republika Hrvatska te prevenciju institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju: Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 765 000,00 kn. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 11 475 000, 00 kn.

Predviđeni intenzitet potpore Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete: – biti ustanova socijalne skrbi koja pruža usluge osobama s invaliditetom definirana u Operativnom planu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. i to kako slijedi:

 • 18 ustanova socijalne skrbi: • Dom za odrasle osobe Bjelovar • Dom za odrasle osobe Blato, Korčula • Centar za rehabilitaciju Pula • Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula • Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj • Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić • Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek • Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“ • Centar za rehabilitaciju Rijeka • Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka • Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split • Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika • Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine • Dom za odrasle osobe „Trogir“ • Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci • Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo, Centar za rehabilitaciju Zagreb • Dom za odrasle osobe Zagreb
 • posjeduje dostatne pravne, financijske, i operativne kapacitete za provedbu projekta;
 •  nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 •  nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 •  nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

Poziv je otvoren do 31.12.2020.godine.

 

Za sva dodatna pitanja i nejasnoće, slobodno nas kontaktirajte!

Građenje reciklažnih dvorišta

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv za pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) propisuje obvezu jedinicama lokalne samouprave o osiguravanju funkcioniranja jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području ovisno o broju stanovnika. Građenje reciklažnih dvorišta uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti.
Funkcionalno reciklažno dvorište u sustavu gospodarenja komunalnim otpadom čini jednu od važnih sastavnica u svrhu osiguranja odvojenog prikupljanja prije svega problematičnog (opasnog) otpada, te otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.
Svrha ovog poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju: Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK, pri čemu je najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva kako slijedi:

 • najniži iznos 500.000,00 kuna
 • najviši iznos 4.500.000,00 kuna.

Predviđeni intenzitet potpore:Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog poziva iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Rok za dostavu projektnih prijedloga: 31.12.2018.godine

 

Za sva dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!